Uppsala
076-0280300

FÖRDJUPNING: Under GO kommer du att få fördjupa och växa i din identitet som Guds barn och vad det innebär att vara en ambassadör för himlen. Inriktningen för fördjupningen ligger på att genom studier av bibeln & kyrkohistorien fördjupa förståelsen av vad det innebär att vara sänd. En viktig del i denna fördjupning kommer även att vara fokus på vem Gud är, vilka vi är, vår identitet som Guds barn. Varje vecka har ni undervisning två förmiddagar samt egenstudier en eftermiddag  där ni får tid för inläsning och uppgifter.

OMRÅDEN

Gudsbild & IdentitetGrundläggande för livet i stort och självklart också ett missionerande liv är vår självbild och gudsbild. Genom kursen kommer vi fördjupa oss i vår identitet som Guds älskade barn och få växa i att se på oss själva utifrån Guds perspektiv och utifrån Guds agerande i historien genom Jesus Kristus. Genom kursen kommer vi fördjupa oss i vem Gud är. Avstamp kommer främst att tas utifrån treenigheten: Fadern, Sonen & Anden.

Andens gåvor: Genom kursen kommer vi att studera och fördjupa oss i förståelsen av Andens gåvor utifrån ett bibliskt perspektiv, exempelvis: profetia, helandets gåvor, kunskapens ord, urskiljning m.m. Kursen har både en teoretisk del som fokuserar på de olika bibeltexter om gåvorna, men också en praktisk del där målet är att ge praktisk handledning och träning i gåvorna.

Bibeltolkning: Kursen inriktar sig på att ge verktyg och utrustning i grundläggande principer för en god bibeltolkning. Vid sidan av den teoretiska fördjupningen kommer ni få tillfälle att träna i att tolka bibeltexter och få handledning i detta.

Intimitet med Gud: Denna fördjupning kommer att röra relationen med Gud – hur kultiverar man en nära vardagsrelation med Gud som håller genom livet. Att älska Gud och att ta emot av Hans kärlek – hur kan det se ut? Ämnen som bön, att höra Guds röst, tillbedjan, bibelläsning m.m. kommer att bearbetas.

PionjärAtt vara missionär innebär att vara gränsöverskridare, att gå utanför sin ”comfort-zone”. Genom denna fördjupning kommer du få konkreta verktyg för att ta steg ut på okänd mark. Kursen kombineras med träning där ni som team kommer få olika uppdrag under året för att träna er och växa i att vara gränsöverskridare.

Missionsteologi – vad är mission?: Kursen inriktar sig på fördjupning kring vad uppdraget är – alltså vad innebär det missionsuppdrag som kyrkan har i världen? Vi kommer studera och djupdyka i de bibeltexter som berör detta, men också se hur kyrkan och viktiga teologer tolkat dessa historiskt.

Väckelse- & missionshistoria: Kursen inriktar sig på studier kring hur kyrkan vuxit och spridit sig historiskt. Genom kursken kommer ni både få en övergripande bild av missionshistorien, men ni kommer också få djupdyka i någon missionsrörelse som väckt ert intresse.

Evangelisation: Denna kurs syftar till att ge en praktisk fördjupning till tolkningen av vad missionsuppdraget innebär. Kursen är i huvudsak indelad i tre olika huvudområden; evangeliedelande, övernaturligt evangelium och diakoni. Genom dessa olika delmoment kommer vi fördjupa oss på ett praktiskt plan hur vi, som lärjungar till Jesus, kan leva ut evangeliet med en betjänande livstil, under & tecken och evangeliedelande som kännetecken. Kursen kombineras med en hel del träning.

Apologetik: Kursen inriktar sig på att fördjupa förståelsen av vilka argument och försvar som finns för den kristna tron i mötet med en pluralistisk värld. Målet är att du som lärjunge till Jesus ska få en stabilare grund att stå på och möjligen att rota din tro ytterligare, så att du i mötet med människor omkring dig också kan hjälpa att ge goda välgrundade skäl för den kristna tron.

Församling: Denna kurs fokuserar på att bearbeta frågor som; vad är församling? Vilken plats och uppgift har vi som enskilda lärjungar i den större gemenskapen? Genom kursen kommer vi både studera olika bibeltexter men också praktiskt bearbeta hur vi kan engagera oss och fördjupa vår delaktighet i våra egna sammanhang.

Ledarskap: Genom denna fördjupning kommer vi dels att studera ledarskap ur ett bibliskt perspektiv. Men genom kursen kommer du också få en hel del praktiska handledning kring ledarskap i praktiken. Den teoretiska delen kombineras med praktisk träning. Målet är att ge en bra grund och plats att växa så att du och ni som team får växa i ledarskap.

*Vi reserverar oss för ändringar i kursupplägg

KURSANSVARIGA:

Samuel Lundström: Samuel är initiativtagare till Pannkakskyrkan och har de senaste 12 åren alltsedan uppstarten arbetat med den rörelse som vuxit fram i Sverige. Vid sidan av denna praktiska erfarenhet från arbetet med Pannkaksyrkan, har Samuel en kandidatexamen från ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi).

Josefin Lundström: Josefin är pastor och har liksom Samuel varit med och arbetat och stöttat den rörelsen utifrån Pannkaksyrkan som vuxit fram. Josefin har en kandidatexamen från Johannelunds Teologiska Högskola.